روغن 675 مایع مخلوط ساعی

روغن 675 مایع مخلوط ساعی

ویژگی:
1- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
2- سرشار از امگا 6
3- منبع طبیعی ویتامین E
4- شفاف در هوای سرد
5- کاهش دهنده کلسترول بد

روغن 810 سرخ الکا

روغن 675 سرخ کردنی الکا

ویژگی:
1- بدون کلسترول
2- بدون طعم و بو
3- بدون اسیدهای چرب ترانس
4- مقاومت بالا در برابر حرارت
5- بدون پاشش در هنگام سرخ کردن غذا
6- بدون دود در هنگام سرخ کردن غذا

روغن 756 مایع مخلوط ساعی

روغن 756 مایع مخلوط ساعی

ویژگی:
1- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
2- سرشار از امگا 6
3- منبع طبیعی ویتامین E
4- شفاف در هوای سرد
5- کاهش دهنده کلسترول بد

روغن 756 سرخ کردنی الکا

روغن 756 سرخ کردنی الکا

ویژگی:
1- بدون کلسترول
2- بدون طعم و بو
3- بدون اسیدهای چرب ترانس
4- مقاومت بالا در برابر حرارت
5- بدون پاشش در هنگام سرخ کردن غذا
6- بدون دود در هنگام سرخ کردن غذا

روغن 810 مایع مخلوط ساعی

روغن 810 مایع مخلوط ساعی

ویژگی:
1- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
2- سرشار از امگا 6
3- منبع طبیعی ویتامین E
4- شفاف در هوای سرد
5- کاهش دهنده کلسترول بد

روغن 810 سرخ الکا

روغن 810 سرخ کردنی الکا

ویژگی:
1- بدون کلسترول
2- بدون طعم و بو
3- بدون اسیدهای چرب ترانس
4- مقاومت بالا در برابر حرارت
5- بدون پاشش در هنگام سرخ کردن غذا
6- بدون دود در هنگام سرخ کردن غذا

روغن 1/8 مایع مخلوط الکا

روغن 1/8 مایع مخلوط الکا

ویژگی:
1- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
2- سرشار از امگا 6
3- منبع طبیعی ویتامین E
4- شفاف در هوای سرد
5- کاهش دهنده کلسترول بد

روغن 1/8 سرخ کردنی الکا (بزرگ)

روغن 1/8 سرخ کردنی الکا

ویژگی:
1- بدون کلسترول
2- بدون طعم و بو
3- بدون اسیدهای چرب ترانس
4- مقاومت بالا در برابر حرارت
5- بدون پاشش در هنگام سرخ کردن غذا
6- بدون دود در هنگام سرخ کردن غذا

روغن 2/5 لیتری ساعی

روغن 2/5 مایع مخلوط ساعی

ویژگی:
1- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
2- سرشار از امگا 6
3- منبع طبیعی ویتامین E
4- شفاف در هوای سرد
5- کاهش دهنده کلسترول بد

روغن 2/5 لیتری سرخ ساعی

روغن 2/5 سرخ کردنی ساعی

ویژگی:
1- بدون کلسترول
2- بدون طعم و بو
3- بدون اسیدهای چرب ترانس
4- مقاومت بالا در برابر حرارت
5- بدون پاشش در هنگام سرخ کردن غذا
6- بدون دود در هنگام سرخ کردن غذا

روغن 2/7 مایع مخلوط الکا

روغن 2/7 مایع مخلوط الکا

ویژگی:
1- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
2- سرشار از امگا 6
3- منبع طبیعی ویتامین E
4- شفاف در هوای سرد
5- کاهش دهنده کلسترول بد

روغن 2/7 سرخ کردنی الکا

روغن 2/7 سرخ کردنی الکا

ویژگی:
1- بدون کلسترول
2- بدون طعم و بو
3- بدون اسیدهای چرب ترانس
4- مقاومت بالا در برابر حرارت
5- بدون پاشش در هنگام سرخ کردن غذا
6- بدون دود در هنگام سرخ کردن غذا

روغن 4 لیتری مایع مخلوط ساعی

روغن 4 لیتری مایع مخلوط ساعی

ویژگی:
1- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
2- سرشار از امگا 6
3- منبع طبیعی ویتامین E
4- شفاف در هوای سرد
5- کاهش دهنده کلسترول بد

روغن 5 لیتری مایع مخلوط الکا

روغن 5 لیتری مایع مخلوط الکا

ویژگی:
1- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
2- سرشار از امگا 6
3- منبع طبیعی ویتامین E
4- شفاف در هوای سرد
5- کاهش دهنده کلسترول بد

روغن 5 لیتری سرخ الکا

روغن 5 لیتری سرخ کردنی الکا

ویژگی:
1- بدون کلسترول
2- بدون طعم و بو
3- بدون اسیدهای چرب ترانس
4- مقاومت بالا در برابر حرارت
5- بدون پاشش در هنگام سرخ کردن غذا
6- بدون دود در هنگام سرخ کردن غذا

روغن 625 جامد امگا ساعی

روغن 625 جامد امگا ساعی

ویژگی:
1- حاوی امگا 3
2- کاهنده کلسترول بد خون
3- سرشار از ویتامین A و E
4- حاوی 65 درصدچربیهای مفید
5- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
6- مقاوم در برابر حرارت

روغن 2/7 جامد امگا

روغن 2/7 جامد امگا ساعی

ویژگی:
1- حاوی امگا 3
2- کاهنده کلسترول بد خون
3- سرشار از ویتامین A و E
4- حاوی 65 درصدچربیهای مفید
5- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
6- مقاوم در برابر حرارت

روغن 4 جامد امگا الکا

ویژگی:
1- حاوی امگا 3
2- کاهنده کلسترول بد خون
3- سرشار از ویتامین A و E
4- حاوی 65 درصدچربیهای مفید
5- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
6- مقاوم در برابر حرارت

روغن 4 امگا ساعی

روغن 4 امگا ساعی

ویژگی:
1- حاوی امگا 3
2- کاهنده کلسترول بد خون
3- سرشار از ویتامین A و E
4- حاوی 65 درصدچربیهای مفید
5- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
6- مقاوم در برابر حرارت

روغن 4/5 امگا ساعی

ویژگی:
1- حاوی امگا 3
2- کاهنده کلسترول بد خون
3- سرشار از ویتامین A و E
4- حاوی 65 درصدچربیهای مفید
5- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
6- مقاوم در برابر حرارت

روغن 5 امگا ساعی

روغن 5 امگا ساعی

ویژگی:
1- حاوی امگا 3
2- کاهنده کلسترول بد خون
3- سرشار از ویتامین A و E
4- حاوی 65 درصدچربیهای مفید
5- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
6- مقاوم در برابر حرارت

روغن 16 نیمه جامد ساعی

ویژگی:
1- بدون کلسترول
2- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
3- بدون طعم و بو
4- مناسب برای انواع پخت و پز
5- بدون اسیدهای چرب ترانس
6- بسته بندی مناسب به منظور جلوگیری از فساد

روغن 16 سرخ کردنی الکا

روغن 16 سرخ کردنی الکا

ویژگی:
1- بدون کلسترول
2- بدون طعم و بو
3- بدون اسیدهای چرب ترانس
4- مقاومت بالا در برابر حرارت
5- بدون پاشش در هنگام سرخ کردن غذا
6- بدون دود در هنگام سرخ کردن غذا

روغن 16 مایع ساعی

روغن 16 مایع سویا ساعی

ویژگی:
1- حاوی اسیدهای چرب ضروری بدن
2- سرشار از امگا 6
3- منبع طبیعی ویتامین E
4- شفاف در هوای سرد
5- کاهش دهنده کلسترول بد

استانداردها و مدیریت کیفی

تطابق کیفی با استانداردهای بین المللی

HACCP newiso ISO 9001 HALAL

در راستاي اين پيشرفت کارخانه ي روغن نباتي در محيطي پاکيزه و به دور از آلاينده هاي محيطي در دامنه هاي رشته کوه زاگرس در شمال شهرستان دزفول احداث گرديده است گلستان دزفول روزانه 270 تن روغن خوراکي مايع توليد مي کند.


توصیه های بهداشتی

 
زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای انصراف هر جایی از صفحه را کلیلک کنید.